Regulamin świadczenia usługi w serwisie SwiatDomu.pl 

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady świadczenia usług przez serwis SwiatDomu.com na rzecz jej użytkowników oraz warunki korzystania z tych usług przez użytkowników serwisu. Niniejsze ogólne warunki zawierają najważniejsze informacje o podmiocie świadczącym usługi oraz o prawach i obowiązkach stron. Regulamin jest stale udostępniany przez Usługodawcę w serwisie pod następującym adresem URL: https://swiatdomu.com, w sposób, który umożliwia Użytkownikom jego pobranie, nagranie, drukowanie w dowolnym momencie. Usługodawca może publikować treści reklamowe na stronie internetowej serwisu dotyczące oferowanych usług, a także towarów i Usług osób trzecich w postaci dostępnej w Internecie. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest częścią serwisu, a ich zasady są określone przez odpowiednie strony trzecie.

1.       DEFINICJE:

Usługodawca – Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48A, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634928, NIP 525-26-74-781, REGON 365338986, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000 PLN;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i Regulaminem;

Serwis – zbiór stron internetowych utrzymywanych i administrowanych przez Usługodawcę, dostępny pod adresem URL: https://swiatdomu.com, służący świadczeniu Usług Użytkownikom;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę w Serwisie na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Internetu na podstawie i w ramach ustawy o świadczeniu usług elektronicznych powstałej w oparciu o dyrektywę 2000/31 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych społeczeństwa informacyjnego („dyrektywa w sprawie handlu elektronicznego”);

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy;

2.     DANE KONTAKTOWE:

Adres do korespondencji – Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Legnicka 48 A, 54 – 202 Wrocław.

Adres e-mail: redakcja@ceneo.pl

3.       WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU:

Aby prawidłowo korzystać z Serwisu, wymagane jest co najmniej posiadanie:

·       Urządzenia elektronicznego z aktywnym dostępem do Internetu;

·       Przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript z włączonymi plikami cookie.

4.       USŁUGI:

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Korzystając z Serwisu, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z prezentowanymi przez Usługodawcę informacjami o ofertach produktów sprzedawanych przez podmioty zewnętrzne na ich stronach www. Usługodawca nie jest sprzedawcą ani stroną jakichkolwiek transakcji dokonywanych przez Użytkowników w sklepach internetowych, których oferty są publikowane w Serwisie.

5.       PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:

A.      Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także formularzy, logo i innych treści zamieszczanych przez Usługodawcę należą do Usługodawcy i korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w określony sposób i zgodnie z Regulaminem.

B.      Zabrania się kopiowania, powielania, modyfikowania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek części Serwisu, Usług lub ich elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo i Regulamin. Usługodawca może podjąć kroki, w tym w drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesu zarówno swojego, jak i Użytkowników.

C.       Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób zautomatyzowany lub mogący zakłócać jego działanie, naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, własność intelektualną osób trzecich, prywatność oraz dane osobowe osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zabronione jest publikowanie na łamach Serwisu treści niezgodnych z prawem. 

6.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

A.      Wyłącznym źródłem obowiązków Usługodawcy są: niniejszy Regulamin i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

B.      Usługodawca nie pośredniczy w zawieraniu umów między Użytkownikami a zewnętrznymi podmiotami (osobami trzecimi), o których mowa w pkt 4 powyżej, dotyczących produktów oferowanych przez te podmioty na własnych stronach www. Wyłączną odpowiedzialność za treści dostępne w Serwisie pochodzące od stron trzecich, w szczególności: rabaty, promocje, akcje rabatowe, opisy produktów, zdjęcia produktów ponoszą te podmioty.

C.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Użytkownika w wyniku korzystania przez niego z niezabezpieczonego i wolnego od programów antywirusowych komputera podłączonego do Internetu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za włamanie się do systemu i poczty elektronicznej używanej przez Użytkownika, przejęcie hasła lub loginu przez osoby trzecie, infekcje wirusowe systemów komputerowych Użytkownika. 

7.       REKLAMACJE:

A.      Użytkownik może składać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w Serwisie.

B.      Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem poleconym, na adres: Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Legnicka 48 A, 54 – 202 Wrocław, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: redakcja@ceneo.pl

C.       Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia, które spowodowało reklamację. Jeżeli dane lub informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

D.      Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

E.       Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

F.       Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres odr@ceneo.pl 

8.       POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES:

A.      Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

B.      Celem niniejszej polityki prywatności jest wskazanie sposobu i zakresu, w jakim Usługodawca przetwarza dane osobowe (pliki cookie) i określa zasady ich ochrony.

C.       Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych i uchylająca dyrektywę 95/46 / WE.

D.      Pliki cookie służą do dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Służą również do tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co pozwala poprawić ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem osobistej identyfikacji użytkownika.

E.       Istnieją dwa rodzaje plików cookie - „sesyjne” i „trwałe”. Pierwszy z nich to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach „ciasteczek” lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

F.       Pliki cookie można podzielić na:

a.       niezbędne do wykonania usługi – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności, z której użytkownik chce korzystać;

b.       funkcjonalne:

                                                                                       i.      służą wzbogaceniu funkcjonalności strony, bez niej strona będzie działać poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,

                                                                                     ii.      są zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiego poziomu funkcjonalności strony internetowej, bez ustawień zapisanych w plikach cookie, poziom funkcjonalności strony internetowej może zostać zmniejszony, ale nie powinno to uniemożliwiać pełnego korzystania ze strony,

                                                                                   iii.      pełnią bardzo ważne funkcje strony internetowej, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać poprawnie,

c.       tymczasowe pliki cookie (pliki cookie sesji) – pliki cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) są usuwane po zamknięciu przeglądarki;

d.       trwałe pliki cookie – nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony;

e.       własne pliki cookie – pliki cookie umieszczane bezpośrednio przez właściciela  strony;

f.        pliki cookie stron trzecich – pliki cookie umieszczane przez podmioty zewnętrzne, których składniki strony zostały uruchomione przez właściciela strony;

G.      Dane osobowe gromadzone za pomocą „ciasteczek” mogą być gromadzone wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji dla użytkownika. Takie dane są szyfrowane w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp do nich.

H.      Dane osobowe gromadzone w „ciasteczkach” będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC na podstawie odpowiednich prawnych gwarancji, które są standardowymi klauzulami ochrony danych osobowych, zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Zapoznaj się z polityką prywatności używanych przez nas narzędzi Google - Google Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=en&fbclid=IwAR0OWTbIbNXXnH0AlSa0RwjZAaLHzjuwCAF_aL82HC2tdeTmyvDqvBebofg)

I.         Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania. 

9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

A.      Serwis podlega prawu polskiemu.

B.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku istotnych przyczyn związanych z technicznym lub merytorycznym aspektem Serwisu, w szczególności w przypadku odpowiednich zmian w obowiązujących przepisach prawa.

C.       Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej https://swiatdomu.com, z zastrzeżeniem postanowień kolejnych punktów Regulaminu.

D.      Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu, zamieszczając stosowne powiadomienie o zmianie Regulaminu na stronach Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom analizowanie tych zmian.

E.       Usługodawca może również dodatkowo informować Użytkowników o zmianie Regulaminu za pomocą mechanizmów komunikacji wewnętrznej w Serwisie.

F.       W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może odstąpić od umowy z Usługodawcą. W celu odstąpienia od umowy z Usługodawcą Użytkownik powinien powstrzymać się od logowania na Stronie.